Koszyk

Regulamin sklepu

We wszelkiego rodzaju stosunkach handlowych pomiędzy KOSMOS Agata Chudzik, ul. Młyńska 40, 55-200 Oława a klientem obowiązuje niniejszy Regulamin sprzedaży w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

1. Definicje, postanowienia ogólne

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedawca – KOSMOS Agata Chudzik – zarejestrowany w Oławie, ul. Młyńska 40, kod pocztowy: 55-200, REGON 020015865, NIP 9121772999.
Siedziba sklepu oraz adres korespondencyjny:
Sklep ogrodniczy KOSMOS, ul. 3 Maja 4c, 55-200 Oława.

3. Kupujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym, zwanym dalej Klientem, a KOSMOS Agata Chudzik, zwanym dalej Sprzedawcą.

5. Sklep Internetowy (Sklep) – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ogrodniczy.olawa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

9. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez KOSMOS Agata Chudzik jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

2. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w Sklepie internetowym www.ogrodniczy.olawa.pl.

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.ogrodniczy.olawa.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki/transportu.

5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego.

6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
b) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
c) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
d) płatność poprzez wysyłkę za pobraniem.

7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa KOSMOS Agata Chudzik do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

3. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy podać dane do dostawy oraz dane do faktury, wyrazić zgodę na doraźne przetwarzanie w/w danych i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dane osobowe, podawane przez Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail i inne) oraz informacje dotyczące zakupów, przetwarzane są wyłącznie doraźnie ze względów technicznych na potrzeby komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach Sklepu i wystawienia faktury dokumentującej tą sprzedaż. Dane osobowe, podawane przez Klienta, po ich wykorzystaniu w określonym wyżej celu, będą niezwłocznie usuwane bądź poddawane anonimizacji.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Klient może kierować do Sklepu zapytania w formie elektronicznej – zapytanie Klienta nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i nie jest wiążące.

6. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany Produkt i dokonać Zamówienia.

7. Koszt dostawy jest podawany każdorazowo jako odpowiedź na zapytanie Klienta i wymaga jego zatwierdzenia.

8. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu, że przedmiot zamówienia jest niedostępny, niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu ewentualne otrzymane od niego środki pieniężne.

10. Darmowa dostawa dla zakupów powyżej 300 zł brutto obowiązuje na terenie Polski.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem, po upływie tego terminu, zamówienie jest automatycznie anulowane.

4. Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.ogrodniczy.olawa.pl realizowane są na terytorium Polski.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych lub transportem własnym. Klient może także odebrać zamówiony produkt w siedzibie Sklepu ogrodniczego w Oławie ul. 3 Maja 4c.

3. Termin dostawy zakupionych produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności dostawcy (podpis osoby dostarczającej), spisać protokół szkody lub opisać na formularzu reklamacyjnym sklepu. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać na adres sklepu.

5. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem reklamacje[at]ogrodniczy.olawa.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową).

7. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, KOSMOS Agata Chudzik może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyny, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny Sklepu (wskazany w tytule § 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep[at]ogrodniczy.olawa.pl .

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. Termin 30 dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a ) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 30 dni, w stanie niezmienionym.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Uprawnienia i obowiązki określone w tym paragrafie Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom – Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Ulti-Pro Lipka Artur., informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

6. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia wady należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres reklamcje[at]ogrodniczy.olawa.pl za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny Sklepu lub pod numerem telefonu +48 713073840.

4. Sprzedający ma 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji na poinformowanie w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS o jej statusie i sposobie rozpatrzenia reklamacji. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia.

6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sklepu Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

7. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sklepu ogrodniczego: ul. 3 Maja 4c, 55-200 OŁAWA, Sklep ogrodniczy KOSMOS Agata Chudzik.

8. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został pierwotnie dostarczony do Sprzedającego.

9. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

7. Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:
a) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101,poz.926 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych,
b) przepisów szczególnych, co należy rozumieć jako: innych przepisów ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami),
c) przesyłanie podmiotom powierzającym dane osobowe informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz o aktualnych promocjach,
d) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Uwagi końcowe

1. Wymagania techniczne
a ) W celu prawidłowej obsługi strony Sklepu oraz skorzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien obsługiwać aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – z włączoną obsługą JavaScript.

b ) Klient musi wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, i znajdują się w zakładce “Polityka prywatności”.

2. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta i dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy jej stronami – Sprzedawcą i Klientem.

KOSMOS Agata Chudzik 

Szast-prast

Oferujemy tylko produkty dostępne od ręki

Ani chybi

Asortyment sprawdzony przez tysiące Klientów

W try miga

Dostawy 1-2 dni robocze / Paczkomaty / Kurierzy

Na bank

Przelewy24 / Visa / Mastercard / Blik /

Przewiń do góry